Probleemtoodete aruanne

Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtoodete hulka kuuluvad: patareid ja akud; PCB-sid sisaldavad seadmed; mootorsõidukid ja nende osad; elektri ja elektroonikaseadmed ja nende osad.

Alates 13. augustist 2005 kehtib elektri- ja elektroonikaseadmetele tootja vastutuse põhimõte, mis tähendab, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb tootjal toote kasuliku ea möödudes turult tagasi koguda ja nõuetekohaselt käidelda. „Tootjateks” antud valdkonda reguleerivate õigusaktide tähenduses on kõik elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojad. 

Tutvu jäätmeseadusega siin:  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12894710
Elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojatel ja edasimüüjatel on soovitav tutvuda jäätmeseaduse paragrahvidega 23 kuni 27. 

Tekkinud kohustuste täitmisel saab Tootja valida - organiseerida jäätmekäitlus ise või delegeerida oma kohustused tootjavastutusorganisatsioonile.