Pakendiaruande koostamine

Pakendiaruande esitamiseks tuleb ettevõttel sõlmida leping Taaskasutusorganisatsiooniga.

 Aruande  koostamiseks tuleb meile edastada kaubaarved mis on seotud pakendatud kaubaga. 

Aruandeperioodid määratakse igale ettevõttele individuaalselt,  nendeks võivad olla kas kalendrikuu, kvartal, poolaasta või kalendriaasta

Tutvu pakendiseadusega siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/13325089?leiaKehtiv